Quadrats inscrits en circumferències concèntriques

Autor:
Maite
Tema:
Quadrat
Activitat adreçada a 1r d'ESO per tal de familiaritzar-se amb GeoGebra i aprofundir en la representació de punts en el pla, polígons inscrits i circumferències concèntriques. Dibuixa una circumferència amb centre (1,2) i que passi pel punt (0,3). Inscriu un quadrat els vértex dels quals siguin (0,3), (2,3), (2,1), (0,1).m A continuación construeix una circumferència concéntrica amb l'anterior i que passi pel punt (-1,4). Inscriu-hi un quadrat amb els costats paral·lels a l'anterior. Estableix la relació entre les longituds dels costats dels dos quadrats i entre les seves superficies.