แบบเรียน4 สร้างวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยม

กำหนดสามเหลี่ยม ABC และ DEF ดังรูป จะมีวิธีสร้างวงกลมที่ผ่านจุดยอดทั้งสามเหลี่ยมทั้งสองรูปหรือไม่ โดยใช้เครื่ิองมือ Geogebra

*ห้ามใช้เครื่องมือการสร้างวงกลมที่ผ่านจุดสามจุด

*ห้ามใช้เครื่องมือการสร้างวงกลมที่ผ่านจุดสามจุด

???เมื่อนักเรียนสร้างวงกลมที่ผ่านจุดยอดทั้งสามเหลี่ยมได้แล้ว นักเรียนคิดว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมทั้งสองรูปแตกต่างกันอย่างไร และมีเงื่อนไขใดที่ทำให้แตกต่างกัน