Gràfica funció derivada [1]

Tema/es:
Derivada
[PAU07J2Q2] La funció derivada f’(x) de certa funció contínua és una funció a trossos formada per les semirrectes del dibuix.
Image

1. Raoneu si és derivable en tots els punts de i per què

2. Estudieu el creixement i el decreixement de .

3. Trobeu si té algun extrem relatiu i, si és així, per a quin valor i de quin tipus.

4. Amb l'eina Toolbar Imagefeu un esbós de la funció f raonant el perquè del vostre gràfic. Us podeu ajudar l'eina Toolbar Image situant primer els punts crítics...

Explicació (raonament) del vostre gràfic