انتگرال معین

:نویسنده
nahid.davarpanah
نمودار زیر مساحت تقریبی سطح زیر منحنی تابع درجه سوم محدود به محور x ها را نشان می دهد.
با روشی مشابه ؛ یک نمودار تابع درجه ی دو رسم کرده و مساحت زیر نمودار تابع و محور x ها را تعیین کنید.