Repartiment de terres

Tenim un terreny rectangular ABCD que està dividit en dues parts d’àrea desigual per la tanca EF com es veu a la figura. Contesta raonadament les preguntes següents. a)  Sense tocar el punt E, situa el punt F sobre el segment AB de manera que la tanca EF divideixi el terreny en dues parts d’igual àrea. b)  Torna a la situació inicial i ara, sense moure el punt F situa el punt E sobre el segment DC de manera que ara també la tanca EF divideixi el terreny en dues parts d’igual àrea.
c)  Torna un altre cop a la situació inicial. On s’hauria de situar el punt L per tal que les tanques EL i FL divideixin el terreny rectangular inicial en dues parts d’igual àrea? Quantes solucions hi ha?