ترکیب خطی بردار (3)

:نویسنده
setareh noorbakhsh
در شکل زیر، دو بردار مشکی u و v را می بینید که با حرکت دادن نقطه های آبی پیکان آن ها می توان تغییراتی در بردارها ایجاد کرد.
فعالیت: نقطه ی سبز رنگ را به حرکت در آورید، تغییرات به وجود آمده را بررسی کنید. نقطه ی متحرک را به حالت اولیه برگردانید؛ سپس 3 بردار را تغییر داده و مجدداً از نقطه ی لغزنده استفاده کنید. 1. چگونگی قرار گرفتن یک بردار در ترکیب خطی دو بردار دیگر را توضیح دهید! 2. چه زمانی نمی توان با استفاده از دو بردار u و v بردار w را ساخت؟ برای پاسخ به سؤال، عبارت زیر را در نظر بگیرید. ؟= (2 و0) 5- 3(1و1)