Koeficijent sličnosti trokuta

Omjer duljina odgovarajućih stranica sličnih trokuta naziva se koeficijent sličnosti i označava sa k. Pogledajte kako vrijednost koeficijenta sličnosti utječe na "izgled i neke mjere trokuta". Možete opet pomicati vrhove trokuta.

Što možete reći o sličnim trokutima ako je k<1? ...ako je k=1? ...ako je k>1?

Rotirajte jedan od dvaju sličnih trokuta pomicanjem klizača Rotiraj!. Jesu li trokuti i dalje slični (bez obzira na položaj odgovarajućih stranica)? Zapamtite: Slični trokuti ne moraju biti uvijek jednako "položeni".

Po čemu ćete prepoznati odgovarajuće stranice sličnih trokuta u slučaju da nisu "jednako položeni"?