Ravnina kroz tri nekolinearne tocke

Author:
mkatic
Zadane su tri nekolinearne tocke A, B, i C. Odrediti tragove ravnine odredjene s te tri tocke.
- os x je oznacena plavom bojom - ordinale tocaka A, B i C mozes pomicati po osi x lijevo - desno - tlocrte i nacrte tocaka A, B i C mozes pomicati gore - dolje po ordinalama - tocke A i B spojene su pravcem p, a kroz tocku C je polozen paralelan pravac q (crveni pravac) - potrebno je odrediti prvo i drugo probodiste za oba pravca - spojimo P1' i Q1' i dobijemo prvi trag trazene ravnine (r1) - spojimo P2'' i Q2'' i dobijemo drugi trag trazene ravnine (r2) - prvi i drugi trag sijeku se na osi x - prvi trag treba crtati punom linijom ispod osi x, crtkano iznad osi x, a drugi trag obrnuto - punom linijom iznad osi x, a crtkano ispod osi x (ovdje je sve punom linijom)