ترسیم بیضی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
بیضی
در شکل زیر دو نقطه ی سبز a و c و نقطه ی آبی رنگ P را می بینید که می توان آن ها را حرکت داد.
فعالیت: نقطه ی P را جا به جا کرده و ببینید. 1. با حرکت P، چه منحنی به وجود می آید؟ 2. خطوط سبز و بنفش چه چیزی را نشان می دهند؟ 3. تمامی نقاطی که P از آن ها می گذرد، چه ویژگی دارند؟ 4. بیضی را به صورت مکان هندسی تعریف کنید.