घटक ५ लंबवृत्तचिती

आयताकृती वस्तूंच्या मितीवरून वृत्तचितीच्या वक्रपृष्ठफळाचे सूत्र खालीलप्रमाणे तयार करता येईल. लंबवृत्तचितीचे वक्रपृष्ठफळ = 2 p r h वृत्तचितीच्या आकाराच्या डब्याचे एकूण पृष्ठफळ    झाकण नसताना     = 2 p r h  +  p r2                   =  p r  ( 2 h +  r ) झाकण असताना =   2 p r  ( h +  r ) विहिरीतील पाणी मोजून वृत्तचितीचे घनफळ काढता येईल. वृत्तचितीचे घनफळ =  p rh