تبدیل تابع به (k.f(x

:نویسنده
setareh noorbakhsh
با توجه به شکل تابع های زیر، تبدیل تابع های مختلف را امتحان کنید.
مجدداً، برای تغییر دادن مقدار k، از نقطه ی سبز استفاده کرده و تغییرات به وجود آمده را ببینید. 2. چه رابطه ای میان نمودارهای (k.f(x و (f(x وجود دارد؟