Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Envelope of segment in elliptic motion.

Elliptic motion is determined by paths of points A and B. Construct the instantaneous centers of the motion and envelope of all positions of segment AB. Eliptický pohyb je dán přímkovými trajektoriemi bodů A a B. Sestrojte okamžité středy otáčení a obalovou křivku úsečky AB.
Pohyblivým bodem bude bod A - nástroj Toolbar Image. Okamžitý střed otáčení je průsečíkem normál všech trajektorií i obálek 1. Normála přímkové trajektorie bodu A. 2. Normála přímkové trajektorie bodu B. 3. Průsečík normál je v daném okamžiku středem otáčení S. 4. Středem otáčení prochází i společná normála obálky a přímky AB. Pata T normály je bodem dotyku obálky a přímky AB. Spuštěním animace rozpohybujete bod A a tedy i celý eliptický mechanismus hybné soustavy. Stopa okamžitého středu otáčení je pevnou polodií pohybu.