Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Simetrala kuta

Pokušaj pomicati točku T tako da njena udaljenost od oba kraka kuta uvijek bude jednaka! Koliko je to bilo uspješno lako je vidjeti klikom na potvrdni okvir Idealna crta. Riječ je o pravcu koji nazivamo simetrala kuta. Definicija: simetrala kuta je pravac koji prolazi vrhom kuta i dijeli taj kut na dva sukladna dijela.

Poučak

Svaka točka simetrale kuta jednako je udaljena od njegovih krakova. Obrat poučka: Ako je neka točka ravnine jednako udaljena od krakova danog kuta, tada ona pripada simetrali tog kuta.