La funció inversa

El sinus i la seva recíproca

El cosinus i la seva recíproca

La tangent i la seva recíproca