lực hấp dẫn thanh không đồng chất chất điểm

Author:
phanlean1
The gravitational interaction between a rod and a mass point. A 1m length rod with ununiform mass density. A point mass D has mass of 1kg is closed to the rod. Find the gravitational force between the two objects.
Một thanh không đồng chất có chiều dài 1m. Một chất điểm D có khối lượng 1kg đạt gần nhau. Tìm lực hấp dẫn giữa chúng.