Геогебра програмаар математикийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэхдээ ГеогебраТуб ашиглах нь

Ц.Навчаа, Л.Янжинлхам, С.Мягмарлхам. (2016) Геогебра програмаар математикийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэхдээ ГеогебраТуб ашиглах нь, Нээлттэй боловсрол ЭШХ-ын эмхэтгэл. УБ. 99-105 [Презентэйшн, Үзэх]