घटक ६ शंकू, शंकूछेद

वेगवेगळ्या शंकूंच्या मितीवरून पुढील सूत्रे तयार होतात. शंकूचे वक्रपृष्ठफळ = p  r l शंकूचे एकूण पृष्ठफळ = p  r ( r + l ) शंकूचे घनफळ =     शंकूची तिरकस उंची = =  शंकूछेदाच्या मिती मोजल्यानंतर शंकूछेदासंबंधी पुढील सूत्रे मिळतात. शंकूछेदाचे एकूण वक्रपृष्ठफळ = p ( R + r )l + p R2 + p r2. शंकूछेदाचे वक्रपृष्ठफळ = p ( R + r ) l शंकूछेदाचे घनफळ = शंकूछेदाची तिरकस उंची =    या सूत्रांमध्ये r = 0 घेतल्यास शंकूची सूत्रे व R = r घेतल्यास लंबवृत्तचितीची सूत्रे मिळतात.