زاویه

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: زاویه های متقابل به رأس
شرح فعالیت: در شکل های زیر نقطه A را حرکت دهید. آیا زاویه های مشخص شده در هر شکل مساویند؟ برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. در کدام شکل ( ها ) رأس زاویه های مساوی بر هم منطبق است؟ در کدام شکل ( ها ) علاوه بر شرط فوق یک ضلع دو زاویه هم در امتداد یکدیگرند؟ در کدام شکل ( ها ) دو زاویه، هم رأس مشترک دارند و هم هر دو ضلعشان در امتداد هم است؟ نام این دو زاویه چیست؟