اعداد اعشاری

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: تقسیم عددهای اعشاری به توان های عدد 10 هدف: تشخیص و کشف محل قرار گرفتن ممیز در تقسیم های اعشاری به توان های عدد 10
شرح فعالیت: لغزنده ی a تعداد ارقام اعشاری عدد اول را نشان می دهد. لغزنده ی b تعداد صفرهای عدد دوم را نشان می دهد. باحرکت دادن لغزنده ها حاصل تقسیم دو عدد تغییر می کند. لغزنده ها را تغییر دهید و به سؤالات زیر پاسخ دهید. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. - وقتی یک عدد اعشاری بر 100 تقسیثم شود، ممیز آن چقدر جا به جا می شود و به کدام سمت؟ وقتی بر 1000 تقسیم شود چطور؟ - اگر یک عدد صحیح بر 100 تقسیم شود، پاسخ آن چگونه تغییر می کند؟ وقتی بر 1000 تقسیم شود چطور؟ - برای تقسیم یک عدد بر 10، 100، 1000 و . . . یک قانون بیان کنید...