Simulacions 2

Tasca 1: Altres simulacions

Moviment d'un pèndul amb un angle de menys de 25º. O(t)=Omax(velocitatangular*t+posició inicial) on velocitat angular=sqrt(g/L)

Tasca 2: moviment uniformement accelerat

Caiguda lliure d'un cos Llançament d'un cos a una certa velocitat i en una certa direcció Rebot d'un cos a terra

Tasca 3:

Moviment oscilatori Moviment d'un pèndul