زوایای پنج ضلعی محدب 1

:نویسنده
setareh noorbakhsh
توضیح: شکل زیر یک ﭘنج ضلعی محدب است که زاویه های داخلی آن نشان داده شده و می توان با حرکت دادن نقطه های آبی اندازه ی زاویه های داخلی آن را تغییر داد.