Šroubovice

Při rovnoměrném pohybu po šroubovici je vektor okamitého zrychlení ve směru hlavní normály - kolmý k ose. Křivost šroubovice je ve všech bodech stejná. Oskulační kružnice leží v oskulační rovině a na oskulační kulové ploše. Střed oskulační kružnice je na hlavní normále, poloměr je převrácená hodnota křivosti.

Rozvinutí šroubovice

Šroubovice je křivka konstantního spádu, která leží na rotační válcové ploše. Rozvinutím pláště válce se z jednoho závitu šroubovice stane přepona trojúhelníku s odvěsnami rovnými obvodu válce a výšce závitu. Spád zůstane zachován.