Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Okrąg styczny do danego przez punkt

Dwa okręgi są do siebie styczne, gdy mają dokładnie jeden punkt wspólny. Takie okręgi mogą być do siebie stycznie wewnętrznie i zewnętrznie.

Konstrukcja okręgu stycznego do danego, przechodzącego przez dany punkt

Protokół konstrukcji

Co będzie potrzebne: dwa okręgi o promieniach r i R (dla porządku ustalmy, że r będzie mniejsze niż R) Konstrukcja:
  1. Rysujemy okrąg o większym promieniu R i środku S oraz zaznaczamy na nim punkt styczności P.
  2. Kreślimy prostą PS.
  3. Rysujemy okrąg o promieniu r i środku P i zaznaczamy jego punkty przecięcia z prostą PS.
  4. Kreślimy dwa okręgi o środkach w powyższych punktach przecięcia i promieniu r.
  5. Te okręgi będą okręgami stycznymi do okręgu o promieniu R.