Phương trình một ẩn

  • Phương trình một ẩn x là mệnh đề chứa biến có dạng f(x) = g(x) (1) trong đó f(x) và g(x) là các biểu thức của x.
  • là nghiệm của (1) nếu
  • Giải phương trình (1) là tìm tập S tất cả nghiệm của (1)
  • Phương trình (1) vô nghiệm thì