Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Divisió d'un segment en n parts iguals

Observeu com es calculen els punts de divisió del segment d'extrems A i B en n parts iguals: Useu el lliscador per canviar el valor de n També podeu moure els punts A i B Dibuixeu un exemple a la llibreta i feu els càlculs (per escrit i pas a pas) per trobar les coordenades dels punts de divisió.
Observeu com es calculen els punts de divisió del segment d'extrems A i B en n parts iguals: Useu el lliscador per canviar el valor de n També podeu moure els punts A i B Dibuixeu un exemple a la llibreta i feu els càlculs (per escrit i pas a pas) per trobar les coordenades dels punts de divisió.