Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Integral definida

Mou el punt lliscant i comprova que les sumes superior i inferior s'acosten al valor de la integral definida quan n és gran. Pots canviar la funció f(x)