Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Prva konstrukcija trokuta

1. poučak o sukladnosti trokuta

Dva su trokuta sukladna ako se podudaraju u svim trima stranicama. Zadatak: Konstruirati trokut sukladan zadanom. Konstruira se raspoloživim alatima u desnom prozoru prema skici u lijevom prozoru. Duljine stranica zadaju se upisujući oznake stranica a, b i c u dijaloška polja koja će se pojaviti kad se rabi alate. Uputa s koracima konstrukcije je ispod apleta.

Koraci konstrukcije

  1. Odaberi alat Toolbar Image pa klikni mišem u prozor za konstrukciju, a u dijaloški okvir upiši oznaku željene stranice sa skice, recimo c.
  2. Odaberi alat Toolbar Image i klikni na ciljanu stranicu na skici, a potom na rubnu točku nacrtane dužine u prozoru za crtanje. Slično i za treću stranicu.
  3. Odaberi alat Toolbar Image i klikni na jednu pa na drugu kružnicu da dobiješ njihovo sjecište, odnosno treći vrh trokuta.
  4. Odaberi alat Toolbar Image i klikni redom na dobivene vrhove trokuta i  ponovo na početni vrh.
  5. Provjeri jesu li kutovi i stranice dobivenog trokuta sukladne zadanom trokutu na slici tako da pomičeš vrhove trokuta na skici.