زاویه های شش ضلعی محدب و یا هر نوع چند ضلعی محدب دیگر

:نویسنده
setareh noorbakhsh
توضیح: شکل زیر یک شش ضلعی محدب است که زاویه های داخلی آن نشان داده شده و می توان با حرکت دادن نقطه های آبی اندازه ی زاویه های داخلی آن را تغییر داد.
فعالیت: نقطه ی سبز رنگ را جا به جا کرده و آنچه را که می بینید توضیح دهید. 1. مجموع زاویه های یک شش ضلعی با مجموع زوایای کدام شکل برابر است؟ برای جا به جا کردن رأس های مشخص شده، دوباره از نقطه ی متحرک استفاده کنید. 2. مجموع زاویه های هر شش ضلعی از چند تا 180 درجه تشکیل شده است؟ یک n ضلعی تصور کنید. سپس از یک رأس، خطوطی را تا رأس های دیگر رسم کنید. 3. این چند ضلعی می تواند به چند مثلث تقسیم شود؟ 4. مجموع زاویه های یک n ضلعی، از چند تا 180 درجه تشکیل شده است؟