بردار انتقال

:نویسنده
Mina
انتهای بردار را جا به جا کنید وبه تغییر مکان شکل انتقال یافته (شکل کم رنگ) توسط بردار توجه نمایید. با دقت در مختصات نقاط متوجه خواهید شد که اگر مختصات هر نقطه را با مختصات بردار انتقال جمع کنید مختصات نقطه انتقال یافته به دست می آید.