7. ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติ : 1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  อธิบายมุมมองของรูปเรขาคณิตสามมิติ (K) 2.  ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า (front view) ด้านข้าง (side view) หรือด้านบน (top view) ของรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ (P) 3.  มีความกระตือรือร้น สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน (A)

สาระสำคัญ

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งการมองรูปเรขาคณิตสามมิติหลาย ๆ    มุมมอง เช่น ด้านบน ด้านข้าง ด้านหน้า จะมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติที่อาจแตกต่างกันในแต่ละมุมมอง

มุมมองรูปเรขาคณิตสามมิติ