ضرب دو عدد صحیح

:نویسنده
ostadkarimabbas
ابتدا دوعددرا مثبت انتخاب کنید وببینید حاصل ضرب آنها چه علامتی دارد.سپس دوعددمنفی انتخاب کنیدحال علامت حاصلضرب چگونه است؟ اگر یکی ازعددها مثبت ودیگری منفی باشدعلامت حاصل ضرب چگونه است؟