قضیه ی فیثاغورث (2)

:نویسنده
setareh noorbakhsh
توضیح: شکل زیر یک مثلث قائم زاویه است که دو مربع از اضلاع قائمه ی آن به وجود آمده اند و می توان با حرکت دادن نقطه های آبی رنگ مثلث را تغییر داد و مربع های متفاوت ایجاد کرد.