محور تقارن چهارضلعی

Symmetry in Quadrilateral

این فایل کمک می کند که محورهای تقارن در انواع چهارضلعی ها درک شوند. معلمین محترم می توانند با این فایل براحتی نشان دهند که چگونه با تا زدن چهارضلعی روی قطر یا خط واصل وسط ضلعهای روبرو می توان فهمید این خط محور تقارن هست یا نه؟ و اگر محور تقارن بود می توان خواص آن چهارضلعی را بررسی نمود. مناسب برای معلمین و دانش آموزان پایه های پنجم تا هشتم