Prva konstrukcija trokuta

Prvi poučak o sukladnosti trokuta

Dva su trokuta sukladna ako se podudaraju u svim trima stranicama. Zadatak: Konstruirati trokut sukladan zadanom.Konstruira se raspoloživim alatima u desnom prozoru prema skici u lijevom prozoru. Duljine stranica zadaju se upisujući oznake stranica a, b i c u dijaloška polja koja će se pojaviti kad se rabi alate.

Koraci konstrukcije

  1. Odaberite alat Toolbar Image pa kliknite mišem u prozor za konstrukciju, a u dijaloški okvir upiši oznaku željene stranice sa skice, primjerice c.
  2. Odaberite alat Toolbar Image i kliknite na ciljanu stranicu na skici, a zatim na rubnu točku nacrtane dužine u prozoru za crtanje. Slično učinite i za treću stranicu.
  3. Odaberite alat Toolbar Image i kliknite na jednu pa na drugu kružnicu da dobijete njihovo sjecište, to jest treći vrh trokuta.
  4. Odaberite alat Toolbar Image i kliknite redom na dobivene vrhove trokuta te ponovno na početni vrh.
  5. Provjerite jesu li kutovi i stranice dobivenog trokuta sukladne zadanom trokutu na slici tako da pomičete vrhove trokuta na skici.