Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

افتادن توپ

:نویسنده
saeed
توپی از ارتفاع 18 متری سطح زمین رها می‌شود و پس از زمین خوردن 0.5 برابر ارتفاع قبلی خود بالا می‌آید. این توپ از رها شدن تا سومین مرتبه‌ای که به زمین می‌خورد چند متر حرکت کرده است؟
تعداد بار افتادن توپ را آنقدر افزایش دهید تا توپ دیگر روی زمین قرار گیرد. ترجیح می دهید ابتدا خود پاسخ مسئله را پیدا کنید یا اینکه با زدن تیک پاسخ را مشاهده کنید؟ چه مقادیر دیگری را برای ارتفاع می خواهید بررسی کنید. چه تغییراتی در نمودار مسیر ایجاد می شود؟ ضریب الاستیسیته چقدر باشد تا توپ در پنجمین بار تقریباً متوقف شده باشد. (ارتفاع کمتر از 1 درصد اولیه شود.)