Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

NORIA de Fira

Autor:
Gabriel
Modelització del moviment d'una cistella d'una nòria de fira, obtenció de la funció que relaciona l'altura a la qual es troba en cada instant amb el temps transcorregut. Tenint en compte que l'altura màxima assolida són 30 metres i el temps en fer un gir complet és de poc més de 2 minuts. Partint de la funció y=sin(x) i fent les modificacions adients, s'obtenen 5 funcions, de manera que l'última d'elles és la que s'ajusta al problema plantejat. Canviant els valors del lliscador "n", obtenim les gràfiques de les successives modificacions de la funció inicial. Variant els valors del lliscador "a", obtenim la posició de la cistella al llarg del temps transcorregut en cadascuna de les 5 funcions.