میانه ی وارد بر وتر کپی از

موضوع: مثلث قائم الزاویه هدف: کشف نصف وتر بدون میانه ی وارد بر وتر در مثلث قائم الزاویه
شرح فعالیت: مثلث ABC یک مثلث قائم الزاویه است. AM میانه ی وتر آن است. (میانه پاره خطی است که از رأس به وسط ضلع مقابل متصل می شود. به عنوان مثال در شکل از نقطه A به وسط ضلع BC یعنی نقطه M متصل شده است) برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. نقاط C,B,A را جا به جا کنید و مثلث های قائم الزاویه متفاوتی درست کنید. چه رابطه ای بین طول میانه و وتر وجود دارد؟ اگر بخواهیم دایره ای رسم کنیم که از رأس های مثلث قائم الزاویه بگذرد باید مرکز آن کجا قرار گیرد؟ شعاع دایره باید چقدر باشد؟