Maryams Kub

Författare/skapare:
Mary-am Pourheydar
Område(n):
Kub

Geogebra kub

Geograf uppgift Bygg en kub och bestäm Bas-arean och volymen av kuben. Den här uppgiften har jag gjort med en klass på årskurs 5. Alla elever lyckades med uppgiften. De tyckte att det var roligt att jobba med matematiken på det sättet. Alla var överens om att det var en svår uppgift. Lektionen var 40 minuter lång och den var lagom för eleven att förstå hur programmet Geogebra fungerar, samt för eleverna att bli färdiga med uppgiften. Med vidare utveckling och återkoppling visade jag eleverna på smartboarden att man också kan skapa figurer eller kroppar genom att skriva på textrutan t.ex. Punkten A = (1, 1 ), Punkten B = (1, 4). På så sätt kunde eleven uppfatta att hörnen bestod av koordinaterna på x-axel, y-axeln samt z-axeln. Jag förslog för eleverna att de borde experimentera med programmet och att försöka på egen hand programmera kuben med text och inte använda verktygen på websidan/appen.   Reflektioner kring möjligheter och begränsningar för elevers lärande när digital teknik i form av dynamisk programvara används i matematikundervisningen. Som undervisande lärare kan man se direkt att elever som inte var aktiva under lektioner med papper och penna blev engagerade så fort digitala verktyg användes som undervisningsmaterial. Det blev plötsligt en möjlighet för elever som hade svårigheter att uttrycka sig på papper att bevisa sig. Elever som har svårt att komma i gång med klassarbetet på grund av språkstörningar, koncentrationssvårigheter, eller nyanlända elever som har svårt att kommunicera eller resonera på papper, kan med digitala verktyg få möjligheten att utveckla deras matematiska tänkande. Begränsningar med undervisning av digital teknik kan vara att räkneoperationerna försvinner så att den ger miniräknare-effekten, om man ska räkna ut volymen eller arean av kuben då ersätts räknandet med ikoner ”Volym” eller ”Area”, vilket bestäms med bara en klick på knappen. Vi lever i en tid där teknologin har kommit i kapp människor och vår kommande generation bör förstå och lära sig om hur man använder digitala redskap för att öppna dörrar inför framtiden.