ایجاد علامت با یک دست

:نویسنده
saeed
با یک دست چند علامت می توان ایجاد کرد؟
اگر برای ایجامت تنها از سه انگشت استفاده کنیم چند علامت می توان ایجاد کرد؟ از روشی توانستید این شمارش را انجام دهید؟ با فعال کردن جعبه انتخاب می توانید حالت های مختلف با انتخاب سه انگشت از هر تعداد انگشت بین 3 تا 10 را نیز امتحان کنید