Polígons regulars

Autor:
ldobano

Un polígon regular és aquell en què tots els costats tenen la mateixa longitud i tots els angles interiors són de la mateixa mida.

ANGLES INTERIORS Per calcular el que mesura cada angle interior d'un polígon regular es procedeix així:
  • Dividint la suma total dels angles d'un polígon, que és igual al nombre de costats menys 2 multiplicat per 180º, entre el nombre de costats del polígon regular (n) , és a dir:
  Angle interior = 180 · (n-2) / n PERÍMETRE Per calcular el perímetre d'un polígon regular podem sumar la longitud de tots els costats o al tractar-se d'un polígon regular, multiplicar el nombre de costats (n) per la longitud del costat.   Perímetre = n · longitud