Симетрале сва три угла троугла секу се у једној тачки

Доказ:

Нека је произвољан троугао и нека су f и g симетрале углова код темена B и C троугла. Ако је њихов пресек тачка D и тачке F, E, G подножја нормале из D на странице троугла AB, BC, AC. Из D припада f следи , а из D припада g следи . Значи , а одатле следи D припада симетрали угла код темена A.

Доказ:

Доказ:
Тачка у којој се секу симетрале унутрашњих углова троугла назива се центар уписане кружнице троугла. Полупречник тог круга је растојање центра до било које странице троугла. У сваки троугао може се уписати круг.