خطوط عمود بر هم

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: معادله ی خط هدف: درک مفهوم خط های عمود بر هم و رابطه ی بین شیب های آن دو خط شرح فعالیت: توسط لغزنده ی a و b می توانید شیب و عرض از مبدأ خط قرمز رنگ را تغییر دهید. معادله ی این خط در زیر لغزنده ها به رنگ قرمز نشان داده شده است.
خط بنفش، خطی است که از نقطه ی C بر خط قرمز عمود شده است و با تغییر محل و شیب خط قرمز این خاصیت خود را حفظ می کند. معادله ی این خط نیز به رنگ بنفش در زیر معادله ی خط قرمز نوشته شده است. - شیب خط قرمز و بنفش چه رابطه ای با هم دارند؟ - نقطه ی C را جا به جا کنید. آیا شیب خط در شکل تغییر می کند؟ در معادله چطور؟ - با تغییر محل نقطه ی C چه چیزی در معادله عوض می شود؟