Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Classificació dels triangles segons els costats

Una classificació dels triangles s'obté si ens fixem en el nombre de costats iguals, així: -Triangle equilàter: si els seus tres costats tenen la mateixa longitud. -Triangle isòsceles: si tenim dos costats de la mateixa longitud. -Triangle escalè: si tots els seus costats tenen longituds diferents Segons anem lliscant el punt podem anar observant diferents tipus de triangles

Quin nom reben els triangles que tenen els tres costats de diferent longitud?

Quants costats iguals té un triangle equilàter.

Marqueu on calgui
  • A
  • B
  • C
Comprova la meva reposta (3)