اندازه‌گیری با نقاله

چه‌طور کار کنیم؟

یک زاویه و یک نقاله می‌بینید باید نقاله را جابه‌جا کنید و بچرخانید و زاویه را اندازه بگیرید اگر خواستید نقاله را جابه‌جا کنید، باید نقطه‌ی آبی را بگیرید و حرکت دهید اگر خواستید نقاله را بچرخانید، باید نقطه‌ی سبز را بگیرید و حرکت دهید

دکمه‌ی «یک زاویه‌ی دیگر» زاویه جدیدی برای شما می‌کشد و می‌توانید جواب‌تان را هم زیرِ آن بنویسید و امتیازتان را ببینید بیشترین امتیاز ۱ و کمترین امتیاز، صفر است