Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Af.kr.-3př

Sestrojte elipsu, jsou-li dány dvě rovnoběžné tečny t_1,t_2, na tečně t_1 je dán bod dotyku T_1 a dva její body M,N.
Zvolíme směr afinity určený tečnami t_1,t_2. Sestrojíme kružnici k' která je afinním obrazem hledané elipsy k. Kružnice k' se dotýká tečny t_1v bodě T_1 a tečny t_2. Musíme určit osu afinity – určíme afinní obrazy bodů M,N na kružnici k‘. Osa o prochází bodem T_1a samodružným bodem 1=MN∩M'N'. V kružnici k' sestrojíme sdružené průměry T'_1 T'_2 a U'V'. V afinitě určíme jejich obrazy a elipsa je tak již určena jednoznačně (pomocí Rytzovy konstrukce by se strojily hlavní a vedlejší osy).