Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Polovište dužine

Polovište dužine je točka koja dužinu dijeli na dva jednaka dijela. Pomičite točke A i B pa uočite polovište P dužine . Proučite izvod formule za polovište dužine zadane krajnjim točkama i .

Zadatak 1.

Izračunajte koordinate polovišta dužine ako je i . Zatim provjerite odgovor pomicanjem točaka na apletu.

Zadatak 2.

Koje su koordinate točke B ako je , a točka polovište dužine ? Provjerite odgovor pomicanjem točaka na apletu.