अंकगणितीश्रेढीचे पहिलेपद आणि सामान्यफरक अनुक्रमे a व dआहे तर Sn काढा.

अंकगणितीश्रेढीचे पहिलेपद आणि सामान्यफरक अनुक्रमे a व dआहे तर Sn काढा.