عنوان: رسم لوزی موضوع: چهارضلعی ها هدف: آشنایی با لوزی و طری

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
لوزی
عنوان: رسم لوزی موضوع: چهارضلعی ها هدف: آشنایی با لوزی و طریقه رسم آن در محیط پویا شرح فعالیت: در نرم افزار هندسه پویا یک چهارضلعی وقتی لوزی است که با حرکت دادن رأس های آن هچنان لوزی باقی بماند. در شکل روبرو از بین سه چهار ضلعی رسم شده کدام لوزی است؟ با حرکت دادن رأس های چهار ضلعی ها پاسخ خود را بررسی کنید. با کمک ابزاهای موجود یک لوزی پویا رسم کنید. لوزی شما باید به گونه ای باشد که بتوان آن را کوچک و بزرگ نمود و به لوزی های مختلف تبدیل کرد.