Copia de Arc Capaç

L’ARC CAPAÇ d’un segment AB per un angle β determinat és el lloc geomètric dels punts des d’on es veu el segment amb aquest angle β.
1. Desplaça el punt C per l’arc i comprova la definició d’Arc Capaç. Què passa amb l’angle β? 2. El centre de l’Arc Capaç es troba sempre a la MEDIATRIU del segment AB. Desplaça el centre O per la mediatriu i observa com varia el valor de l’angle β. - On està situat el centre si es vol construir un Arc Capaç de 90º? - On està situat el centre si es vol construir un Arc Capaç d’un angle agut? - On està situat el centre si es vol construir un Arc Capaç d’un angle obtús? 3. Alhora que varia l’angle β, també va canviant l’angle que forma el segment AB amb la recta que uneix un extrem del segment i el centre de l’arc capaç (angle α). Prova diferents posicions del punt O al llarg de la mediatriu i anota el valor dels angles α i β en cada situació. 4. Quina relació mantenen els angles α i β? Com s’anomenen aquests angles? 5. Donat un segment AB de 5cm de longitud, com construiries l’Arc Capaç per un angle de 60º?