اعداد صحیح

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: قرینه های اعداد هدف: آشنایی با نماد و مفهوم قرینه های یک عدد صحیح
شرح فعالیت: نقطه ی A را حرکت دهید. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. آیا می توانید توضیح دهید نقطه B و A چه رابطه ای با هم دارند؟ وقتی نقطه ی A روی عدد 3+ قرار دارد، نقطه B روی چه عددی قرار می گیرد؟ وقتی A روی 3- قرار می گیرد چطور؟ نقطه ی A و B قرینه یکدیگر هستند. با توجه به این فعالیت قرینه عددهای زیر را ابتدا حدس بزنید و سپس با امتحان کردن روی محور، درستی پاسخ خود را بررسی کنید: 5- ، 4+ ، 4- ، 5+ ، 1+ ، 0 7-